fbpx

ตำแหน่งว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร บันทึกจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ผู้บริหารมอบหมาย
 • จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ไฟล์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดการด้านเอกสารของผู้บริหารทั้งหมด
 • งานจัดทำจดหมาย ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการงานได้ดี แก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

1

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่
ลาดพร้าวซอย 3 กทม.

วันที่โพสต์
 : 15/02/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ให้ข้อมูลด้านบริการแก่ลูกค้า และดูแลใส่ใจลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียน ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา
 • รับผิดชอบงานเอกสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานด้านบริการ (Service-Mind) บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความใจเย็น
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดและใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้ดี
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พื้นฐานเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

2

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่
ลาดพร้าวซอย 3 กทม.

วันที่โพสต์
 : 15/02/2019

คุณสมบัติ :
 • ชาย-หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานกฎหมาย อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

2

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่
ลาดพร้าวซอย 3

วันที่โพสต์
 : 30/09/2018

คุณสมบัติ :
 • ชาย – หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , ศิลปศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอาคารอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด, ฟัง)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • หากมีความรู้ด้านกฎหมายสัญญาเช่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

2

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลาดพร้าวซอย 3
และสุขุมวิท 53

วันที่โพสต์
 : 30/09/2018

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 30ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา/ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างภาคสนามอย่างน้อย 3-5ปี ในงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์,  อาคาร
 • สามารถทำงานสำรวจ และมีความรู้ความชำนาญในการใช้กล้องไลน์ และกล้องระดับ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ และสามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานได้ตามนโยบายบริษัท
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือย้ายไซต์งานได้ในอนาคต
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

3

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลาดพร้าว ซอย 3

วันที่โพสต์
 : 15/05/2018

คุณสมบัติ :
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 7-10 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Excel, Project ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พรบ.ก่อสร้างต่างๆ
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถจัดการโครงการได้หลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

1

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าวซอย 3
และไซต์งานย่านสวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ

วันที่โพสต์
 : 15/05/2018

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
สวัสดิการ :

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก) โบนัส และอื่นๆ

อัตรา :

2

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่
ลาดพร้าวซอย 3
กรุงเทพฯ

วันที่โพสต์
 : 15/05/2018

ส่ง Resume ได้ที่ e-Mail : recruit@promphangroup.com และ info@promphangroup.com
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เพิ่มพูล ประสิทธิ์-ตุ๊ จำกัด
เลขที่ 637 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-513-7336

FIND US ON